20180113_FI_買樓_FI.jpg

我被逼買樓 叫我租青年宿舍唔該貼地少少….

得閒無聊係youtube睇片,睇番一段4 年前甚受歡迎的片。條片相信大家都仍有印象,就係有人改篇網絡潮文《女朋友帶你返屋企食飯》,拍成套《公屋。居屋。私樓》,還找來拍電視劇的盧宛茵做女友阿媽這個主要角色。 套片就講女友帶男友首次回家吃飯,盧宛茵這個伯母就旁敲側擊,打探男仔住係邊,一聽到係住公屋,就面色變黑,連枱面碗雞都即刻收埋,並扮唔舒服費事再同個男仔同枱食飯,跟住無耐女朋友就跟男仔分埋手;條片跳去另一段,今次女友帶回來個男友,在伯母打聽下,話自己住居屋,伯母面色就幾好,並挾個雞胸給個女啲男友;到第三段則是女友帶個男友首次回來食飯,卻大遲到,伯母自然面燶,但當聽到個男仔解釋話自己因剛搬了去私人屋苑,伯母就立即變臉改為笑口噬噬,還要挾個雞脾俾個男仔,並催他與個女快些結婚。 這段片係2014年3月上載,事隔近4年,情況有變,而係愈變愈差。等、等、等,以為等到樓價跌,買番間納米樓結吓婚。點知樓價4年再升3成以上。我嗰個伯母,我可以唔見就唔見啦。 最近見新世界推個「新世代首置計劃」,申請都幾熱烈,雖然唔似林順潮眼科公司咁爆錶,都有大量超額認購,睇番啲數,4成申請人現在住緊係公屋,好多係聯名申請…

Top